top of page
Female Presenter

Ciljevi

EAGTI-SEB je psihoterapijski trening institut koji se temelji na iskustvenom, eksperimentalnom i egzistencijalnom stanovištu. Vrednosti i filozofija instituta koje se ogledaju u nastavi, učenju i praktikovanju psihoterapije zasnovane su na holističkom. dijaloškom, kontekstualnom i na klijenta usmerenom pristupu, pri čemu je fokus na celovitoj osobi kao pojedincu i u odnosu na druge.

Lično učešće studenata u terapijskom procesu od ključne je važnosti. Kroz obuku se vrednuju i usavršavaju njihovi jedinstveni doprinosi, jer verujemo da su sami studenti (ili terapeuti u edukaciji) „instrumenti“ intervencije.

 

Kroz iskustveno učenje, studenti stiču neposredno iskustvo o procesu terapije i ličnog rasta. Istovremeno, studenti se, kroz superviziranu praksu i profesionalno usavršavanje, uče da primenjuju svoje znanje i veštine kroz proces postajanja geštalt psihoterapeuta. Konačno, ovim sadejstvom praktičnog iskustva i teorije, studenti postaju kompetentni i uče se da preuzimu odgovornost neophodnu za primenu svega naučenog u kontekstu u kojem će na kraju raditi.

Misija naše škole je stručno usavršavanje u oblasti teorije i metodologije geštalt psihoterapije i njene primene u praksi, odnosno razvijanje specijalizovanih znanja i veština neophodnih za sticanje stručne kvalifikacije u oblasti geštalt psihoterapije.

Ciljevi i zadaci

 

Vrednosti nastave i studiranja zasnivaju se na teoriji i metodologiji geštalt terapije, koje podrazumevaju fenomenološki pristup, uvažavanje i primenu teorije polja, eksperimentisanje i dijaloški i relacioni stav. Edukativni programi koje nudi EAPTI-SEB promovišu holistički pristup u proučavanju individualnih, porodičnih, grupnih i organizacionih metoda intervencija. Svaki program uključuje sledeće glavne komponente:

  • Individualna psihoterapija

  • Teorija i metodologija

  • Različiti pristupi psihoterapiji

  • Teorijski seminari: predavanja

  • Klinička praksa sa realnim klijentima

  • Supervizija: individualna ili u malim grupama

  • Seminarski radovi i prezentacije

  • Istraživanje

  • Periodične vršnjačke grupe ili trening grupe

Nekoliko programa EAPTI-SEB-a osmišljeno je i prilagođeno programima EAPTI-GPTIM-a, na inicijativu direktorke dr Lidije Pecotić. Ciljevi ovih programa su sledeći:

Sertifikat iz geštalt psihoterapije

Ovaj program namenjen je svim osobama koje nakon akademskog obrazovanja žele da se posvete ličnom rastu i razvoju i steknu osnovna znanja, veštine i kompetencije u teoriji geštalt psihoterapije.

Diploma iz geštalt psihoterapije

Ovaj program ima za cilj da studentima pruži sva neophodna znanja, veštine i kompetencije, upotpunjene individualnom psihoterapijom i supervizijom, koje su potrebne za rad kao geštalt psihoterapeut. Program je usklađen sa svim standardima koje propisuju Evropska asocijacija za psihoterapiju (EAP) i Evropska asocijacija za gestalt terapiju (EAGT). Nakon završetka ovog programa studenti će biti u mogućnosti da apliciraju za dobijanje ovih evropskih stručnih sertifikata,  kako bi mogli da se kompetentno i profesionalno bave geštalt psihoterapijom, u najboljem interesu svojih klijenata.

 

Sertifikat Geštalt u organizacijama

Glavni cilj ovog programa je pružanje podrške stručnjacima različitog akademskog i psihoterapijskog obrazovanja u sticanju znanja i veština neophodnih za rad sa organizacijama.

​Diploma iz dečije i adolescentne psihoterapije

Rad sa decom i adolescentima zahteva specijalizovana znanja, veštine i kompetencije, kao i razumevanje jedinstvenog konteksta tretmana dece i adolescenata. Moraju se, na primer, uzeti u obzir razvojna pitanja koja imaju značajnu individualnu varijabilnost u vremenu; Etička i pravna pitanja razlikuju se u poređenju sa radom sa odraslima; Deca mlađeg uzrasta često ne poseduju jezičke veštine da bi opisala svoj unutrašnji svet i svoja subjektivna iskustva.
 

Mnogi terapeuti rade sa ovim populacijama iako imaju samo opštu psihoterapijsku edukaciju sa minimalnom ili pak neakreditovanom specijalizovanom obukom za rad sa decom i adolescentima. Namera nam je da ponudimo kvalitetno, solidno i akreditovano obrazovanje u ovoj oblasti. Ovaj program osmišljen je tako da obuhvati sva pitanja koja su specifična u radu sa decom i adolescentima da bi se budućem psihoterapeutu ponudila sva neophodna znanja i veštine.

Level 8

Doktorat iz geštalt psihoterapije – D. Psych (GT)

Doktorske studije se realizuju u saradnji sa EAPTI GPTI Malta.

https://www.eapti-gptim.com/aims

bottom of page