top of page
Open Books

Etički kodeks i stručna praksa

Geštalt terapeuti imaju odgovornost da poštuju principe Etičkog kodeksa i stručne prakse. Ovi kodeksi su značajni ne samo radi zaštite klijenata, već su, uspostavljanjem standarda ponašanja koji preciziraju granice prakse i odgovornosti u radnom okruženju, takođe namenjeni i zaštiti terapeuta. 

 

Opšti cilj psihoterapije je promovisanje psihofizičke i socio-ekološke dobrobiti pojedinaca, grupa i društva uopšte, u okviru psihoterapijskog odnosa (poželjnog okruženja). Geštalt terapija generalno uvažava ove ciljeve, a posebno subjektivnost dobrobiti pojedinca kao fenomenološkog entiteta u datom polju. Budući da je ostvarenje ovog specifičnog cilja moguće kroz dijaloški pristup zasnovan na priznavanju autonomije i samoregulacije pojedinca, ovi kodeksi prakse nude mesto susreta za rešavanje problema između dve ili više strana. 

 

Geštalt terapeuti rešavaju probleme putem dijaloga i razmene, nasuprot hijerarhijskom sistemu prosuđivanja i posledica.  

 

Evropsko udruženje za geštalt terapiju, 2018.

Svi geštalt psihoterapeuti, studenti, klijenti i zainteresovane strane mogu se pozvati na etičke kodekse i principe uspostavljene od strane Evropskog udruženja za geštalt terapiju (EAGT) i / ili Evropskog udruženja za psihoterapiju (EAP). Ovim dokumentima možete pristupiti preko sledećih linkova:

 

Etički kodeks EAGT-a:

https://www.eagt.org/joomla/index.php/2016-02-25-13-29-31/code-of-ethics

 

Etički principi EAP-a:

https://www.europsyche.org/contents/13134/statement-of-ethical-principles

 

Osim toga, EAPTI-SEB je uspostavio sopstvene etičke kodekse i stručnu praksu za: učitelje i studente; za supervizore; i za Istraživanje. Svrha je da se studentima, učiteljima i supervizorima pruži podrška po pitanju njihovih relacionih uloga, granica, odgovornosti i obaveza tokom sprovođenja i pohađanja programa u EAPTI-SEB-u.

 

Ovi kodeksi EAPTI-SEB-a zasnovani su na etičkim kodeksima uspostavljenim od strane EAGT-a i EAP-a. Njihova svrha je stvaranje sigurnog prostora koji će omogućiti kvalitetno i smisleno iskustvo učenja. Etički kodeks i stručnu praksu treba tumačiti zajedno sa dokumentom EAPTI-SEB-a Postupak žalbe i prigovora.

EAPTI-SEB isključivo je odgovoran za vođenje procesa studenata, učitelja i supervizora tokom njihovog članstva u EAPTI-SEB-u.

 

U ovom odeljku veb-sajta naći ćete sledeće stranice:

 

Etički kodeks za učitelje i studente

​Ovaj Kodeks treba tumačiti zajedno sa:

* Etičkim kodeksima EAP-a I EAGT-a

* Postupkom žalbe i prigovora

1. Nadležnost

 1. Naziv učitelj odnosi se na celokupno nastavno osoblje, gostujuće učitelje i mentore koji su angažovani od strane EAPTI-SEB-a, kao i na diplomirane psihoterapeute koji su se obavezali da kao treneri obučavaju studente na jednom ili više nastavnih programa EAPTI-SEB-a.

 2. Naziv student odnosi se na studente EAPTI-SEB-a koji su upisani na jedan ili više nastavnih programa EAPTI- SEB-a i koji su potpisali ugovor o poštovanju Etičkog kodeksa EAPTI-SEB-a.

 

2. Namera

 1. EAPTI-SEB se obavezuje da će sprovoditi obuku na način na koji će se poštovati potrebe i interesi studenata. Zauzvrat. od studenata se zahteva da se ponašaju u najboljem interesu svojih klijenata.

DEO I

 

3. Lična i finansijska odgovornost

 1. Svi budući studenti treba da dobiju jasne informacije o finansijskoj odgovornosti koja se od njih zahteva u toku studiranja.

 2. EAPTI-SEB će biti odgovoran i poštovaće postojeće dogovore prilikom uvođenja promena u pogledu svojih zahteva.

 3. Sva odgovornost u pogledu troškova i plaćanja školarine biće jasna na početku treninga.

 

4. Nastava

4.1 Detaljni nastavni program, ciljevi obuke i kriterijumi ocenjivanja biće jasno utvrđeni i predočeni svim polaznicima na početku treninga.

 1. Rad svih predavača biće regulisan Etičkim kodeksom EAPTI-SEB-a.

 2. Učitelji su dužni da poštuju različitost studenata i ne sme doći do diskriminacije ni po jednom osnovu, kao što su pol, kultura, starosno doba, invaliditet, socijalno poreklo, politička ili verska uverenja.

 3. Učiteljima nije dozvoljeno da iskorišćavaju studente ni seksualno ni finansijski.

 4. Omalovažavajuće ili arogantne primedbe, kao i bilo koje degradirajuće opaske jednog učitelja o drugom učitelju, ili o nekom studentu smatraju se neprofesionalnim.

 5. Učitelj ne sme svojim ćutanjem ili prikrivanjem da podržava nasilno ponašanje nekog kolege učitelja.

 

5. Klinička praksa

 1. Uzimajući u obzir interese klijenata i studenata, EAPTI-SEB će u odgovarajućem Studentskom priručniku jasno navesti sve zahteve nastavnog programa koji se odnose na kliničku praksu.

 2. EAPTI-SEB će podsticati studente da poštuju interese svojih klijenta, kao i princip poverljivosti.

 3. Rad studenata sa klijentima obavljen u cilju treninga biće klinički superviziran.

6. Supervizija

 1. Neophodno je da svi supervizori akreditovani od strane EAPTI-SEB-a imaju završenu obuku iz supervizije, ili da njihova stručnost bude priznata na osnovu ugleda i pozicije koju imaju u profesionalnom krugu psihoterapeuta.

 2. Svi supervizori akreditovani od strane EAPTI-SEB-a moraju da se pridržavaju Etičkog kodeksa EAPTI- SEB-a.

 3. Učitelj koji vodi Program odgovoran je za podnošenje godišnjeg izveštaja supervizora o radu sa studentima.

 4. Nastavničko veće je odgovorno da utvrdi da li su pojedini studenti sposobni da nastave trening, na osnovu toga da li su ispunili sledeće zahteve nastavnog programa:
  * Zadovoljavajuće završavanje zadataka u propisanom roku;
  * Određeni broj sati individualne terapije;
  * Određeni broj sati kliničke supervizije;
  * Učešće na radionicama;
  * Plaćanje školarine, i
  * Sve druge uslove navedene u Studentskom priručniku.
  Nastavničko veće izveštava direktora EAPTI-SEB-a o svakom studentu za koga se smatra da nije ispunio zahteve obuke i čija obuka treba da bude prekinuta ili suspendovana.

 

7. Ocenjivanje

 1. EAPTI-SEB će objaviti kriterijume i proces ocenjivanja za sve nastavne programe, uključujući i ispitnu proceduru.

 2. EAPTI-SEB će nastojati da ispitna procedura bude što je moguće jasnija. Konkretno, svi ocenjivači / ispitivači moraju da izvrše pismenu procenu rada studenta, u koju će student da ima uvid.

 3. Nastava može biti suspendovana ili prekinuta ukoliko rad studenta nije u skladu sa kriterijumima ocenjivanja navedenim u Priručniku odgovarajućeg nastavnog programa.

 

8. Granice

 1. Učitelji su odgovorni za uspostavljanje i održavanje granica profesionalnog odnosa sa studentom, kao i drugih odnosa sa studentom koji su prethodili početku treninga.

 2. Učitelji koji su aktivno uključeni u neki od programa EAPTI-SEB-a ne bi trebalo da budu terapeuti studentima koji pohađaju taj program.

 3. Odnosi koje učitelj ima sa studentima ne treba da utiču na njegovo emotivno stanje.

 4. Svaki novi odnos koji se uspostavi kao rezultat radionice koju je vodio neki eksterni gostujući predavač mora da uvaži već postojeće odnose, a rukovodilac Programa treba da proceni da li je taj odnos koristan za profesionalni razvoj studenta.

 5. Učitelji su dužni da novim polaznicima objasne da individualna terapija i rad na ličnim temama koje nisu povezane sa nastavnom grupom nisu primarni cilj treninga.

 

9. Poverljivost

 1. Svi učitelji EAPTI-SEB-a dužni su da obezbede tajnost ličnog materijala studenata, tako što će evidencije čuvati u zaključanom metalnom ormanu.

 2. Na početku svake nastavne godine učitelji i studenti sastaviće jasan ugovor o međusobnim obavezama u pogledu poverljivosti. Ovaj ugovor biće saglasan sa Etičkim kodeksom EAPTI-SEB-a.

 3. Učitelji će jasno definisati okolnosti u kojima prestaje da važi princip poverljivosti studentovih podataka i ličnog materijala.

 

10. Kompetentnost

 1. Učitelji su dužni da rade u okviru svojih znanja, veština i zdravstvenog stanja.

 2. Učitelji su dužni da prate svoj rad kroz odgovarajuće nivoe supervizije i konsultacija.

 3. Učitelji su dužni da razvijaju svoje kulturno obrazovanje i sposobnost samosvesnosti, posebno u vezi sa predrasudama, tako da su u stanju da uvažavaju različitost i promovišu antiopresivnu praksu.

 

11. Žalbe i prigovori

 1. EAPTI-SEB poseduje Postupak žalbi i prigovora u pismenoj formi, koji se odnosi na učitelje i studente, a koji je podložan periodičnoj reviziji od strane Etičkog odbora.

 2. Student može da uloži žalbu protiv ocene koju je dobio od učitelja za svoj rad u okviru nastavnog programa, ukoliko proces ocenjivanja nije bio u skladu sa onim što je navedeno u Priručniku za određeni program.

 3. Student ne može da se žali na ocenu koju je dobio od učitelja za svoj rad u okviru nastavnog programa, sa ciljem da ospori ocenu učitelja. Ocenjivanje rada u okviru nastavnog programa EAPTI-SEB-a podložno je periodičnoj reviziji putem eksterne evaluacije.

​DEO II

13. Posebne odgovornosti studenata

 1. Studenti su dužni da se posvete svom ličnom i profesionalnom razvoju i procenjuju svoju sposobnosti da obrazlože, odbrane i objasne.

 2. Studenti su dužni da razvijaju svoje kulturno obrazovanje i samosvesnost o predrasudama, kao i da nastoje da svoj rad zasnuju na antiopresivnom principu. Neophodno je da osveste svoje internalizovane predrasude i obrate posebnu pažnju na to kako one mogu da utiču na njihovu kliničku praksu.

 3. Seksualni odnosi između članova nastavne grupe mogu negativno da utiču na rad grupe. Studenti su obavezni da prate svoje međusobne odnose uz dužno poštovanje izražene emotivne ranjivosti koja će verovatno da se pojavi tokom edukacije. Seksualni odnosi između studenata mogu da dovedu do toga da jedan ili više njih zaostanu u nastavi ili prekinu obuku dok drugi student/i ne završi/e edukaciju. Rukovodilac programa i Upravni odbor imaju isključivo diskreciono pravo u primeni gore navedenog.

 4. Rad studenata sa klijentima koji je obavljen u cilju obuke treba da bude pod kliničkom supervizijom. Pitanja u vezi sa praksom, uključujući odgovornosti studenta, biće navedena i razjašnjena u Ugovoru o praksi.

 5. Naziv „student geštalt psihoterapije“ ne sme se koristiti u reklamne svrhe ili za primanje novca za usluge. Nije dozvoljeno naplaćanje sati prakse u ulozi „student geštalt psihoterapije“ osim ako osoba nije zaposlena ili pod ugovorom, kao i kada je takvo plaćanje potrebno za pokrivanje osnovnih troškova korišćenja klinike. Oglašavanje ove uloge u bilo kom obliku nije dozvoljeno ni od strane studenta ni od strane  organizacije u kojoj radi.

 6. Studenti su obavezni da se upoznaju sa sadržajem Studentskog priručnika i da prihvate propise i zahteve koji se odnose na:
  * pohađanje nastave;
  * plaćanje troškova školarine;
  * individualnu terapiju;
  * superviziju;
  * rad u okviru edukacije i,
  * sve druge propise i zahteve sadržane u Priručniku.

 7. Student koji ne postupi u skladu sa propisima i zahtevima sadržanim u relevantnom Studentskom priručniku snosi posledice suspendovanja ili prekida obuke.

 8. Upis studenta na nastavni program EAPTI-SEB-a podrazumeva da je student saglasan i prihvata propise i zahteve sadržane u Studentskom priručniku EAPTI-SEB-a.

Etički kodeks za supervizore

Evropski akreditovan psihoterapijski trening institut - Studio za edukaciju Beograd (EAPTI-SEB)

Svrha

Svrha Etičkog kodeksa za supervizore je da obezbedi visoke standarde etičkog ponašanja supervizora, kao i da informiše i zaštiti supervizante i njihove klijente. Iako ovaj kodeks ne može da razreši sva etička i praktična pitanja, njegova namena je da obezbedi okvir za rešavanje ovih pitanja i podrži i podstakne optimalni nivo dobre prakse.

 

1. Pitanja odgovornosti

Osnovni zadatak supervizije je da omogući supervizantima da se bave potrebama svojih klijenta, a u cilju zaštite kako supervizanta tako i klijenata.
 

Supervizori koji rade sa supervizantima koji su članovi EAPTI-SEB-a i određenih srodinh organizacija navedenih u nastavku, a koji rade sa decom i mladima, dužni su da u potpunosti budu upoznati sa kompetencijama koje EAPTI-SEB zahteva za rad sa decom i mladima. Neophodno je da se ovo rigorozno primenjuje u kontekstu supervizije.
 

​Supervizori su dužni da se ponašaju na način koji opravdava poverenje javnosti u njihovu delatnost, delatnost EAPTI-SEB-a i drugih srodnih stručnih organizacija sa kojim EAPTI-SEB  sarađuje

Supervizori su dužni da uvažavaju vrednost, ugled i dostojanstvo svakog supervizanta, bez obzira na rasu, pol, verska ili politička ubeđenja, seksualnu orijentaciju, starosno doba ili invaliditet.

 

Supervizori moraju da budu svesni sopstvenih predrasuda, kako bi antidiskriminatorni princip postao jedna od osnovnih vrednosti njihove prakse.
 

Supervizori su dužni da preduzmu određene mere ukoliko saznaju da njihovi supervizanti ne rade u skladu sa Etičkim kodeksom EAPTI-SEB-a.
 

Supervizori su dužni da svoju delatnost pokriju osiguranjem od profesionalne odgovornosti.

2. Ugovor o superviziji

Supervizori su dužni da definišu svoju politiku u vezi sa davanjem preporuka i tarifama koje se odnose njih ili neku drugu uslugu koja se pruža izvan termina supervizije.
 

Uslovi supervizije moraju da budu jasno predočeni supervizantu na početku supervizije, a o eventualnim promenama potrebno je dogovoriti se unapred.

 

3. Granice

Supervizorima nije dozvoljeno da supervizante iskorišćavaju finansijski, emotivno, seksualno ili na bilo koji drugi način.

Supervizor je odgovoran za održavanje odgovarajućih granica sa supervizantima. Supervizor ne bi trebalo da bude i terapeut supervizantima.

 

Supervizori su dužni da zajedno sa supervizantima razmatraju svoje zakonske obaveze jedni prema drugima, prema poslodavcu ili školi, kao i prema klijentima.
 

Supervizori koji rade sa studentima dužni su da predoče svoje odgovornosti i obaveza prema supervizantima i školi, kao i prema bilo kojoj angažovanoj agenciji/posredniku.

4. Poverljivost

Supervizori su dužni da čuvaju u tajnosti informacije koje su im poverene, a tiču se njih i njihovih klijenata.
 

Supervizori su dužni da sve informacije u vezi sa supervizijom čuvaju u zaključanom metalnom ormaru.
 

Na početku ugovorene supervizije supervizori će jasno da definišu okolnosti u kojima prestaje da važi poverljivost, na primer, kada je ugrožena bezbednost  klijenta ili se pojavi neki etički ili pravni problem.
 

Kada supervizor smatra da je neophodno da se prekine poverljivost, kad god je to moguće, unapred će razmotriti situaciju sa supervizantom.
 

Supervizori koji žele da rade istraživanje koje uključuje supervizante EAPTI-SEB-a, klijente koje upućuje EAPTI-SEB ili kolege EAPTI-SEB-a, dužni su da pažljivo pročitaju i pridržavaju se Etičkog kodeksa za istraživanje.

 

5. Pitanja kompetencija

Supervizori su obavezni da nastave svoj profesionalni razvoj i redovno prate i procjenjuju granice svoje kompetencije.
 

Supervizori su odgovorni za održavanje svoje profesionalne efikasnosti i radne sposobnosti. Neophodno je da procenjuju svoj lični radni kapacitet i zatraže pomoć kada je to potrebno.
 

Supervizor je dužan da se povuče iz uloge supervizora, odgovarajući vremenski period, kada njegovi lični resursi nisu dovoljni za izvršenje zadataka supervizora.

6. Vođenje prakse

Supervizori su zajedno sa supervizantima odgovorni da se supervizija iskoristi na najbolji mogući način u korist klijenata.
 

Neophodno je preduzeti sve razumne mere kako bi se osigurala bezbednost supervizanata i njihovih klijenata tokom njihovog zajedničkog rada.
 

Ukoliko se nesporazumi između supervizora i supervizanta ne mogu rešiti razgovorom, supervizor je dužan da se konsultuje sa svojim kolegama i, ako je potrebno, preporuči da se supervizant uputi nekom drugom supervizoru.
 

Supervizori moraju da se dogovore sa supervizantima u vezi sa potrebom da se zbrine klijent u slučaju iznenadnog i neplaniranog završetka terapijskog odnosa. Informisanost supervizora o ovim promenama deo je dobre prakse.

 

7. Žalbe i prigovori

EAPTI-SEB ima pisani Postupak žalbi i prigovora koji se odnosi na supervizore i supervizante, a koji podleže periodičnoj reviziji od strane Etičkog odbora.

Standardi i smernice etičkog istraživanja

1. Uvod

EAPTI-SEB nastoji da održi i promoviše visoke etičke standarde istraživanja u kojima učestvuju ljudi (bilo da su uključeni direktno ili na bilo koji način indirektno). Preciznije, naš cilj je zaštita dostojanstva, prava i dobrobiti svih učesnika u istraživanju koje sprovodi osoblje ili studenti EAPTI-SEB-a. U tom smislu neophodno je dobiti etičko odobrenje za sva istraživanja, kao i za sve prateće aktivnosti koje podrazumevaju ljude za učesnike ili pak pokreću etička pitanja.

 

2. Priznati etički standardi

2.1 Saglasnost. Svi učesnici moraju u potpunosti da budu informisani o tome šta se traži od njih u istraživanju, kako bi bili u stanju da donesu svesnu odluku o tome da li će učestvovati u istraživanju ili ne. Informisanje učesnika podrazumeva: 1) Opis studije i njenih ciljeva; 2) Objašnjenje da je učešće dobrovoljno; 3) Mogućnost da se povuku u svakom trenutku bez ikakvih posledica; 4) Objašnjenje principa poverljivosti; 5) Detaljno objašnjenje postupka prikupljanja podataka (vrste prikupljanja podataka, višestruko prikupljanje podataka, itd.); 6) Objašnjenje postupka upotrebe podataka koji podrazumeva istraživanje, objavljivanje, deljenje i arhiviranje; 7) Neophodno je da se navedu i druga lica koja će videti podatke tokom istraživanja. Svi učesnici u istraživačkoj studiji treba da se saglase sa svim prethodno navedenim.

2.2 Poverljivost. Svi učesnici imaju pravo da njihovo učešće bude tajno, odnosno da samo istraživač zna ko je učesnik. Načelno, svi podaci u konačnom izveštaju su anonimni, tako da nijedan učesnik ne može da bude identifikovan. Ukoliko učesnici žele da budu identifikovani, ili pak njihov identitet objektivno ne može ostati anoniman, neophodno je unapred dobiti pismenu saglasnost svakog pojedinog učesnika.

3. Zahtev za odobrenje etičkog istraživanja

3.1 Ukoliko istraživanje uključuje ljude za učesnike, studenti EAPTI-SEB-a moraju dobiti odobrenje od Etičkog odbora, kao i fidbek i saglasnost mentora. U slučaju kada osoblje EAPTI-SEB-a vrši istraživanja, neophodna je saglasnost Etičkog odbora.

3.2 Da bi se dobilo odobrenje za etičko istraživanje, neophodno je popuniti obrazac EAPTI-SEB-a: Zahtev za odobrenje etičkog istraživanja (nalazi se na donjem linku).

3.3 Svi kandidati moraju da dostave svoje predloge za istraživanje, koji treba da budu odobreni i potpisani od strane njihovih mentora/tutora.

4. Pravo kandidata na žalbu

4.1 Student će biti obavešten o odluci Komisije za etičko istraživanje u roku od četrnaest (14) dana od donošenja odluke.

4.2 Ukoliko Komisija odbije zahtev, student ima pravo da podnese žalbu Odboru/Komisiji za žalbe i prigovore.

4.3 Žalba treba da se podnese u roku od sedam (7) dana od dana prijema odluke Komisije.

Trainers-Trainees
Supervisors
Standards Guidelines
Ethics Committee

Etički odbor

 

Sastav:

Bord EAPTI-SEB-a bira Etički odbor. Odbor sa sastoji od najmanje tri osobe koje su kvalifikovane i rade kao psihoterapeuti najmanje deset godina. Najmanje jedna osoba mora biti član Borda EAPTI-SEB-a, a najmanje jedna osoba ne sme da bude predavač u EAPTI-SEB-u.

 

Funkcije:

Etički odbor će:

 1. Sprovoditi Etički kodeks i stručnu praksu, kao i srodne postupke;

 2. Donositi potrebne preporuke i odluke;

 3. Upućivati predmete Komisiji za žalbe i prigovore kako je naznačeno, i u Postupku za žalbe i prigovore.

Uslovi imenovanja i postupak Etičkog odbora:

 1. Članovi Etičkog odbora imenuju se na tri godine i mogu biti ponovo imenovani.

 2. Odbor će se sastajati ad hoc i najmanje jednom godišnje, a onoliko često koliko je potrebno s obzirom na slučajeve i pitanja koja je potrebno rešiti.

 

Članovi Etičkog odbora EAPTI-SEB-a

 

Joyce Sciberras, M.A. Gestalt Psychotherapist

Fr Paul Formosa, M.Psych (Gest)

Lidija Pecotić, Ph.D., Gestalt Psychotherapist

E-mail: gestaltstudio.rs@gmail.com

Complaints

Ovde ćete naći postupak podnošenja žalbe, formalne pritužbe i prigovora, zajedno sa dodatnim informacijama o Komisiji za žalbe i prigovore. Ovaj odeljak treba da se tumači zajedno sa Etičkim kodeksom i stručnom praksom EAPTI-SEB-a, kao i informacijama o Etičkom odboru EAPTI-SEB-a.

Postupak žalbe, pritužbe i prigovora

1. Svrha

Svrha ovog postupka je da obezbedi način na koji član EAPTI-SEB-a ili treća strana može podneti žalbu protiv člana ili studenta EAPTI-SEB-a zbog pitanja koja spadaju u nadležnost i odgovornost EAPTI-SEB-a. Žalbu može podneti:

 • Treneri, supervizori ili saradnci koji su takođe članovi EAPTI-SEB-a,

 • Osoblje EAPTI-SEB-a,

 • Studenti EAPTI-SEB-a,

 • Klijenti i / ili korisnci usluga studenata EAPTI- SEB-a,

 • Treća lica po pitanju rada i pružanja usluga obuke u EAPTI-SEB-u.

 

1.1 Žalbom se obično bavi Etički odbor EAPTI-SEB-a i upućuje se predsedavajućem.

1.2 Etički odbor može da odluči da će predmet biti rešen na adekvatniji način od strane nekog starijeg člana druge obrazovne organizacije. U slučaju sukoba interesa, predsedavajući Etičkog odbora EAPTI-SEB-a, žalbu upućuje Odboru/Komisiji za žalbe i prigovore.

1.3 Sve osobe uključene u žalbeni postupak dužne su da deluju na način koji ne narušava poverljivost. Pismeni materijal koji je relevantan za tužbu treba da bude datiran, a sva usmena komunikacija zabeležena i datirana. Sva dokumentacija biće čuvana u skladu sa Smernicama za evidentiranje i arhiviranje podataka koje propisuje EAPTI-SEB (videti Dodatak 10).

1.4 Žalbeni postupak je istražni i vodi se principom utvrđivanja istine, pravde i poštenja. Dole navedenim paragrafom 3.1 određuje se neformalni postupak koji može da se sprovede na početku, kako bi se utvrdilo da li postoji osnov za razrešenje. Formalni postupak je naveden pod 3.2 i može da se završi donošenjem odluke i disciplinskim postupkom.

1.5 Formalna žalba mora da se podnese u roku od šest (6) meseci od navodnog/ih događaja koji čine predmet žalbe. Uobičajeno je da se postupak okonča u roku od šest (6) meseci od dana prijema formalne žalbe. Vremenske granice moraju jasno da se utvrde na samom početku i treba ih se striktno pridržavati tokom postupka. Ukoliko vremenske granice ne mogu da se ispoštuju iz razumnih razloga, onda sve strane uključene u žalbeni postupak treba da budu obaveštene i dobiju jasno pismeno objašnjenje.

 

2. Pokretanje žalbe

2.1 Lice koje želi da podnese žalbu može na početku da ima poverljiv razgovor sa predsednikom Etičkog odbora o pitanjima postupka. Ukoliko se žalba odnosi na predavača EAPTI-SEB-a, oštećenom licu se preporučuje da prvo razgovara sa odgovarajućim rukovodiocem nastavnog programa, ukoliko je to moguće.

2.2 Svrha početnih razgovora je da se oštećeno lice obavesti o postupku. Oštećeno lice treba da dobije kopiju Etičkog kodeksa i Žalbenog postupka.

2.3 Nakon prvog sastanka, oštećeno lice može da pokrene žalbu neformalnim ili formalnim putem. U oba slučaja oštećeno lice treba da podnese pismenu izjavu o predmetu svoje žalbe i da je pošalje predsedniku Etičkog odbora. Predsednik Etičkog odbora treba da u roku od deset (10) radnih dana pismeno potvrdi prijem izjave oštećenog lica.

2.4 Sva pismena komunikacija između oštećenog lica i predsednika Etičkog odbora treba da se fotokopira i bude dostupna licu protiv koga se pokreće žalba. Sva dokumentacija biće čuvana u skladu sa Smernicama za evidentiranje i arhiviranje podataka koje propisuje EAPTI-SEB.

 

3. Neformalni postupak

3.1 EAPTI-SEB nije odgovoran za putne i sve druge troškove, nastale ili od strane oštećenog lica ili od strane lica protiv koga se pokreće žalba, u bilo kojoj fazi Žalbenog postupka.

3.2 Kada predsednik Etičkog odbora primi žalbu, prvo se pokreće neformalni postupak. Žalba može da se podnese u sledećim slučajevima:

3.2.1 Uvredljivo ili destruktivno ponašanje;

3.2.2 Ponašanje koje je suprotno prirodnom pravu;

3.2.3 Nepravda i

3.2.4 Diskriminacija.

3.3 Neformalni postupak obično se ne smatra odgovarajućim kada se u žalbi navodi:

3.3.1 Neprofesionalno ponašanje;

3.3.2 Nepoštovanje Etičkog kodeksa;

3.3.3 Kršenje krivičnog zakona i

3.3.4 Ponašanje koje može da nanese štetu ugledu EAPTI-SEB-a i profesiji.

3.4 Predsednik Etičkog odbora imenuje medijatora koji nema nikakve veze sa oštećenim licem niti sa licem protiv koga je pokrenuta žalba. Medijator je obično stariji član EAPTI-SEB-a. U interesu prirodnog prava, lice protiv koga je pokrenuta žalba mora da bude  obavešteno o žalbi. Medijator može da organizuje odvojene ili zajedničke sastanke sa oštećenim licem i licem protiv koga je pokrenuta žalba. Medijator je dužan da obavesti predsednika Etičkog odbora o ishodu u pismenoj formi. Kad je podneo svoj izveštaj predsedniku Etičkog odbora, medijator više ne učestvuje u daljem postupku.

3.5 Ovaj neformalni postupak se obično odvija u periodu od dvadeset osam (28) radnih dana od dana prijema pismene žalbe.

 

4. Formalni postupak

4.1 Ako oštećeno lice želi da podnese formalnu žalbu, on/ona treba da se pismeno obrati predsedniku Etičkog odbora. Studenti i članovi EAPTI-SEB-a moraju popuniti odgovarajući obrazac.

4.2 Predsednik Etičkog odbora potvrdiće prijem formalne žalbe u roku od deset (10) radnih dana i pozvaće oštećeno lice da podnese dokumentovane dokaze u prilog žalbe. Ako je predsednik Etičkog odbora u sukobu interesa sa pritužbom, on/ona će uputiti slučaj Odboru/Komisiji za žalbe i prigovore EAPTI-SEB-a. Članovi Etičkog odbora izjasniće se o svakom interesu koji može da dovede u sumnju njihovu nepristrasnost u funkcionisanju formalnog žalbenog postupka koji je u toku.

4.3 Etički odbor treba da dobije pismenu formalnu žalbu i sve dokumentovane dokaze skupljene od strane oštećenog lica, kao i sve pisane odgovore ili dokumentaciju od strane lica protiv koga je podneta žalba.

4.4 Predsednik Etičkog odbora dužan je da oštećenom licu obezbedi kopiju Postupka žalbe i prigovora.

4.5 Predsednik Etičkog odbora dužan je da lice protiv koga je podneta žalba obavesti o formalnoj žalbi i o tome da je žalbeni postupak pokrenut. Istovremeno, kopija žalbenog postupka treba da se dostavi licu protiv koga je podneta žalba.

4.6 Etički odbor proučiće sve dokaze i potom organizovati sastanak oštećenog lica i lica protiv koga je podneta žalba. Pismeno obaveštenje o sastanku Etičkog odbora dostavlja se zainteresovanim stranama u roku od četrnaest (14) dana od dana kada je Odbor saslušao slučaj.

 

5. Postupak Etičkog odbora

5.1 Etički odbor treba da ispita žalbu na formalan način kako bi se donela odluka o njenoj punovažnosti.

5.2 Oštećeno lice i lice protiv koga je podneta žalba mogu da dođu u pratnji kolege ili prijatelja koji mogu da govore u njihovo ime.

5.3 Sprovođenje postupka Etičkog odbora:

5.3.1 Oštećeno lice ili njegov kolega/prijatelj iznosi sadržaj žalbe.

5.3.2 Lice protiv koga je podneta žalba ili njegov kolega / prijatelj daje svoju izjavu.

5.3.3 Oštećeno lice postavlja pitanja licu protiv koga je podneta žalba, preko predsednika Etičkog odbora.

5.3.4 Lice protiv koga je podneta žalba postavlja pitanja oštećenom licu, preko predsednika Etičkog odbora.

5.3.5 Članovi Etičkog odbora mogu da traže razjašnjenje od jedne ili obe strane.

5.3.6 Kada predsednik Etičkog odbora proceni da je Odbor dobio sva potrebna objašnjenja, obaveštava sve strane da će odluka Etičkog odbora biti dostavljena u pisanoj formi svim zainteresovanim stranama u narednih deset (10) radnih dana. Predsednik onda poziva sve strane da se povuku.

5.4 Odluka:

Kada se sve strane povuku, kako je navedeno pod 5.3.6, Etički odbor nastavlja da se sastaje kako bi se utvrdilo da li je moguće doći do rešenja žalbe, i ako jeste, daje preporuke kako da se to ostvari. Etički odbor može da utvrdi da nema osnova za žalbu.

5.5 Nakon završetka rasprave predsednik Etičkog odbora dužan je da napiše izveštaj, zajedno sa preporukama, koji se dostavlja predsedavajućem Upravnog odbora/Borda škole u roku od deset (10) radnih dana od dana završetka postupka donošenja odluke. Nakon toga Upravni odbor/Bord odlučuje koje mere treba preduzeti i obaveštava obe strane o odluci i postupcima koji treba preduzeti.

5.6 Ukoliko istraga potraje duže nego što se prvobitno očekivalo, tada će predsednik Etičkog odbora oštećenom licu i licu protiv koga je podneta žalba da pošalje pismeno obaveštenje o razlozima kašnjenja i odredi novi datum kada će izveštaj da bude završen.

5.7 Ukoliko oštećeno lice ne prisustvuje sastanku Etičkog odbora na kome se donosi odluka, a da za to nema valjan razlog ili nije blagovremeno najavilo izostanak, onda će žalba da bude odbijena, a  predsednik Etičkog odbora će o tome pismeno da obavesti predsedavajućeg Upravnog odbora/Borda škole.

5.8 Ukoliko lice protiv koga je podneta žalba ne prisustvuje sastanku Etičkog odbora na kome se donosi odluka, a da za to nema valjan razlog ili nije blagovremeno najavilo izostanak, predsednik Etičkog odbora će obavestiti o tome Upravni odbor/Bord škole. Sastanak Etičkog odbora se saziva što je pre moguće. Sastanak će tada da ima funkciju Disciplinske komisije i na njemu se donosi formalna preporuka Upravnom odboru/Bordu EAPTI-SEB-a o daljim postupcima i predlažu odgovarajuće sankcije.

5.9 Sankcije:

Ukoliko je Etički odbor potvrdio žalbu onda se od lica protiv koga je podneta žalba zahteva da:

5.9.1 Etičkom odboru podnese pismenu izjavu o prihvatanju odluke, a oštećenom licu uputi pismeno izvinjenje;

ili

5.9.2 Učini gore navedeno, zajedno sa pismenom izjavom kojom se obavezuje da će pitanja koja su proizašla iz žalbe izneti na svojoj individualnoj terapiji i da će svog kliničkog supervizora detaljno obavestiti o žalbi i ishodu;

ili

5.9.3 Izvrši sve što je navedeno pod 5.9.1 i 5.9.2 i prestane da radi kao psihoterapeut ili psihoterapeut u edukaciji, u zavisnosti od slučaja, određeni vremenski period kada će na individualnoj terapiji da se bavi pitanjima koja su proizašla iz žalbe;

ili

5.9.4 Suspenduje svoje članstvo u EAPTI-SEB-u sa ili bez zahteva da se ispoštuje 5.9.1 i 5.9.2, kao što može biti potrebno;

ili

5.9.5 Okonča svoje članstvo u EAPTI-SEB-u, sa ili bez zahteva da se ispoštuje 5.9.1 i 5.9.2, kao što može biti potrebno;

5.10 Jedan član Etičkog odbora biće naimenovan da prati sprovođenje sankcija, ukoliko su određene.

5.11 Ukoliko Etički odbor ne potvrdi žalbu tada je navodno oštećeno lice dužno da Etičkom odboru napiše formalnu izjavu o prihvatanju, a licu protiv koga je podneta tužba uputi pismeno izvinjenje.

5.12 Ako je predsednik Etičkog odbora u sukobu interesa u određenom slučaju, smatraće se da se sve reference koje su u vezi sa ovom ulogom u ovom odeljku odnose na klinički najiskusnijeg člana Etičkog odbora koji nema sukob interesa.

 

6. Prigovori

6.1 Svaka strana u žalbenom postupku može da uloži prigovor na odluku Etičkog odbora, tako što će se pismeno obratiti predsedniku Upravnog odbora/Borda škole u roku od dvadeset jedan (21) dan od dana obaveštenja o odluci prvog stepena u žalbenom postupku:

6.1.1 na osnovu mogućih proceduralnih nepravilnosti;

i/ili

6.1.2 na osnovu mogućeg značajnog novog dokaza, koji bi, da je bio predočen u fazi procesa odlučivanja, značajno uticao na odluku Etičkog odbora;

i/ili

6.1.3 na osnovu toga da se sankcija/odluka smatra nerazumnom ili nepravednom od strane bilo koje uključene strane.

6.2 U slučaju prigovora predsednik Etičkog odbora dostavlja predsedavajućem Odbora/Komisije za žalbe i prigovore svu dokumentaciju u vezi sa žalbom. Odbor/ Komisija za žalbe i prigovore zatim razmatra slučaj i izveštava sve zainteresovane strane i Upravni odbor /Bord EAPTI-SEB-a.

6.3 Odbor/Komisija za žalbe i prigovore podnosi Upravnom odboru/Bordu EAPTI-SEB-a izveštaj o zaključku, preporukama i odluci, ukoliko ih ima.

6.4 Odluka Odbora/Komisije za žalbe i prigovore je konačna.

6.5 Svi dokazi, pisani dokumenti i svedočenja tokom postupka prigovora biće bezbedno uskladišteni u skladu sa Smernicama za evidentiranje i arhiviranje podataka EAPTI-SEB-a.

 

 

*Napomena o izboru i sastavu Odbora/Komisije za žalbe i prigovore

Upravni odbor/Bord škole bira Odbor/Komisiju za žalbe i prigovore, od slučaja do slučaja, u skladu sa prirodom žalbi ili prigovora koje je potrebno razmotriti, u skladu sa Etičkim kodeksom i stručnom praksom i srodnim procedurama. Odbor se sastoji od jedne ili više osoba koje:

 1. su kvalifikovani psihoterapeuti koji rade najmanje deset (10) godina i/ili

 2. su kvalifikovane i iskusne po pitanju osiguranja kvaliteta na nivou visokog obrazovanja, i

 3. nisu predavači u Školi, i

 4. su inače dovoljno nezavisne od EAPTI-SEB-a.

bottom of page