top of page

Kontinuirano profesionalno usavršavanje (KPU)

Trenutno nijedno službeno telo u Srbiji ne reguliše obavezu psihoterapeuta da se Kontinuirano profesionalno usavršavanje (KPU), iako je to regulisanje u planu. S obzirom na to, EAPTI-SEB preporučuje poštovanje standarda uspostavljenih od strane Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP) čiji smo član. Psihoterapeuti koji poseduju EAGT i/ili EAP sertifikat u obavezi su da se kontinuirano profesionalno usavršavaju radi obnavljanja sertifikata.

Kontinuirano profesionalno usavršavanje (KPU) utvrđeno od strane EAP

Potrebno je da sakupite prosečno 50 sati godišnje u okviru KPU-a (ukupno 250 sati u poslednjih 5 godina). KPU može biti u sledećim oblicima:

a) Napredni ili dodatni profesionalni kursevi psihoterapije

(Molimo Vas da navedete naziv kursa, podatke o organizatoru, kao i i sinopsis kursa; navedite broj sati za svaki kurs na zasebnom listu.)

b) Stručna supervizija psihoterapijske prakse, kliničkog rada, grupnog rada i peer supervizije

(Molimo Vas navedite ovo na posebnom listu sa imenom supervizora / instituta, sate supervizije i ukupan broj sati.)

c) Prisustvo na konferenciji / simpozijumu psihoterapije

(Molimo Vas navedite naziv, datum i organizatora na posebnom listu za svaki događaj i navedite broj sati. Priložite kopije svih potvrda o prisustvu na konferenciji.)

d) Profesionalne aktivnosti u psihoterapiji

(Izbor u Odbor ili Komisju i prisustvovanje sastancima. Navedite organizaciju, datume sastanaka i broj formalnih sati svakog sastanka.) 

e) Učešće na dodatnom psihoterapijskom treningu kao supervizor / istraživač / učitelj

Potrebno je najmanje 250 sati, a svaka kategorije treba da sadrži najviše 75 sati.

Za dodatne informacije posetite EAP i EAGT veb-sajtove.

bottom of page