top of page
Female Presenter

Mreža – European Gestalt Network (EGN)

A. Uvod

Akademska saradnja između Instituta za visoko obrazovanje – Evropski akreditovanog trening instituta za geštalt psihoterapiju (EAPTI-GPTIM) i njegovih partnera – Geštalt instituta širom Evrope, tokom godina se razvila i postala glavni nosilac visokokvalitetne, profesionalne i supervizirane prakse geštalt psihoterapije. Poseban fokus je na saradnji Malte i drugih evropskih i balkanskih zemalja. Čak i s obzirom na akreditaciju EAPTI-GPTIM-a od strane Nacionalne komisije za dalje i visoko obrazovanje (NCFHE) na Malti i nakon prve eksterne revizije kvaliteta EAPTI-GPTIM-a od strane NCFHE 2019. godine, osetila se potreba da se delovanje Mreže formalizuje da bi se zaštitio njen rad u budućnosti.

 

Mreža je formalno konstituisana 25.maja 2018.

B. Nastanak visokoškolske ustanove EAPTI-GPTIM

Kao što i samo ime govori, visokoškolska ustanova Evropski akreditovani institut za psihoterapijsku obuku – Geštalt psihoterapijski training institut Malta (EAPTI-GPTIM) složeno je obrazovno okruženje koje je nastalo iz određenog istorijskog konteksta. Institut za geštalt psihoterapiju na Malti stvoren je nakon osnivanja geštalt škole koja je prvobitno radila u Beogradu sa studentima i predavačima iz različitih delova bivše Jugoslavije, pre bratoubilačkih ratova na Balkanu devedesetih. Direktor ovog prvobitnog beogradskog instituta, danas EAPTI-SEB-a, dr Lidija Pecotić došla je na Maltu u martu 1994. Geštalt psihoterapijski training institut Malta (GPTIM) formalno je osnovan 21. juna 1996.

 

Preko GPTIM-a, dr Pecotić nastavlja da pruža podršku svojim bivšim kolegama i studentima tokom brojnih sukoba na Balkanu u novim nacionalnim stvarnostima Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Makedonije. Ova lično-profesionalna mreža nije samo predstavljala značajan ljudski i profesionalni spas za kolege dr Pecotić, već i jedan od retkih efikasnih načina na koji se mogu uvažiti psihološke potrebe stotina hiljada civila traumatizovanih ratom. Iz ovog rada iznikli su sledeći Geštalt instituti u: Srbiji (koji je, kako je već navedeno, prvobitni Geštalt institut koji i dalje vodi dr Lidija Pecotić), Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, koji blisko sarađuju pod nadzorom GPTIM-a.
 

Godine 2005. GPTIM stiče akreditaciju od strane Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP) i Evropske asocijacije za geštalt psihoterapiju (EAGT), čime postaje prvi Geštalt institut koji je to učinio, i stekao ime EAPTI-GPTIM. ”EAPTI” je naziv koji nosi svaki institut u Evropi koji dobije EAP i EAGT akreditaciju. EAPTI-GPTIM je aktivno podržavao prijavu i postupak za akreditaciju bivših jugoslovenskih Geštalt instituta sa kojima je bio umrežen. Zapravo, do sada su tri centra postala EAPTI: u Srbiji, EAPTI-Studio za edukaciju Beograd (2008); u Makedoniji, EAPTI-Geštalt institut Skopje (2008), i Hrvatskoj, EAPTI-Psihika d.o.o. (2017); EAPTI Psihointegrum (2019) u Bosni i Hercegovini.

 

Kako se ovo delovanje širilo, pojavila se potreba da se formalizuje i obezbedi priznavanje edukacije i prakse novih psihoterapeuta koji su se obučavali u ovim institutima. Deo izazova bio je taj što profesija psihoterapeuta u mnogim zemljama još uvek nije bila politički i pravno jasno definisana. To je dovelo do formalizacije mreže Geštalt instituta pod vođstvom EAPTI-GPTIM-a u Mrežu EAPTI-GPTIM-a.

C. Odnos između EAPTI-GPTIM-a i Mreže EAPTI-GPTIM-a

Jedinstven odnos uzajamnog poverenja, prijateljstva, poštovanja i podrške između dr Pecotić i njene izvorne grupe kolega, koji su sada direktori različitih instituta u različitim zemljama, ili pak psihoterapeuti sa višegodišnjim iskustvom, objašnjava posebnu organizaciju EAPTI-GPTIM-a i njegov odnos sa drugim Geštalt institutima u okviru Mreže EAPTI-GPTIM-a (u daljem tekstu EGN), u smislu razvoja, primene i kontrole kvaliteta programa.

 

Odnos između EAPTI-GPTIM-a i EGN-a nije u vezi sa franšizom ili pak sa lokalnim centrima koji nude programe akreditovane na Malti. EGN predstavlja trajno transnacionalno partnerstvo u kojem je EAPTI-GPTIM prvi među jednakima. Glavna funkcija mreže nije komercijalna već obrazovno-profesionalna. Iako je EAPTI-GPTIM vlasnik akreditovanih programa za geštalt terapiju, svaki centar u mreži administrativno je autonoman i zadržava prihod od održavanja programa čime obezbeđuje svoju finansijsku stabilnost bez obzira na posleratnu nesigurnu finansijsku situaciju u kojoj su nastali svi balkanski centri, a neki se i dalje nose sa njom. EAPTI-GPTIM ne ostvaruje dobit od toga što drugi instituti u mreži koriste njegove programa. Jedini dodatni prihod dolazi od starijeg osoblja, uključujući upravnike svih centara i samu direktorku EAPTI-GPTIM-a, koji izvode obuku u partnerskim institutima, i oni su uredno plaćeni za ovu uslugu kao i drugi profesionalni pružaoci usluga.

Svaki institut, uključujući EAPTI-GPTIM, pojedinačno je akreditovan u skladu sa zahtevima zemlje domaćina i može da razvija i izvodi svoje kurseve nezavisno od EAPTI-GPTIM-a ili EGN-a. Osim EAPTI-GPTIM-a, i drugi instituti su nezavisno priznati i akreditovani od strane EAGT-a i EAP-a, ili su u procesu akreditacije.

 

Pored snažne saradnje u pružanju usluga, instituti u EGN-u sarađuju kako bi osigurali da se obuka i profesionalna praksa održavaju u skladu sa EAGT i EAP standardima. Kao prvi među jednakima u mreži i u kontekstu stalne saradnje i dijaloga sa partnerima iz EGN-a, EAPTI-GPTIM ima punu odgovornost za održavanje standarda nastave i obuke i konačnu reč o svim suštinskim pitanjima koja se odnose na razvoj, primenu i procenu geštalt programa akreditovanih od strane NCFHE. Stoga, u svrhu održavanja standarda i usaglašavanja po pitanjima kontrole kvaliteta, EAPTI-GPTIM je mesto povezivanja sa NCFHE.

  1. Dodatne informacije dostupne su na: https://www.gestaltstudio.org.rs/istorijat/

  2. Dodatne informacije dostupne su na: https://www.eagt.org/joomla/index.php/2016-02-25-22-21-51/members-new-grid

  3. Dodatne informacije dostupne su na: http://www.europsyche.org/eapti

EAPTI-GPTIM Network

Međunarodne konferencije u EGN-u

(za dodatne informacije u vezi sa registracijom kontaktirajte svoj centar za edukaciju)

Zoom link biće objavljen nedelju dana pre događaja.

Informacije o predavačima možete naći na linku:
www.gestaltstudio.org.rs/faculty

bottom of page