top of page
Networking_edited_edited.jpg

Sertifikat iz geštalt psihoterapije

Opšte informacije:

Postdiplomski sertifikat iz programa geštalt psihoterapije akreditovan je program koji se sprovodi u vremenskom okviru od 24 meseca. Glavni cilj ovog programa je da ponudi osnove geštalt psihoterapije u smislu teorijskog znanja, veština, kompetencija i iskustva. Na ovaj način program predstavlja sveobuhvatan uvod u geštalt psihoterapiju i pogodan je: a) za pojedince koji planiraju da nastave obrazovanje u oblasti geštalt psihoterapije (nakon sticanja ovog sertifikata) i postanu licencirani psihoterapeuti; i b) za pojedince koji ne žele (ili nemaju potrebne kvalifikacije) da postanu psihoterapeuti, ali žele da uče u cilju sopstvenog rasta i razvoja, i radi ličnog zadovoljstva.

 

Da bi se ostvario cilj programa i da bi se zadovoljile potrebe studenata, ovaj program je usklađen sa svim standardima koje propisuju Evropsko udruženje za psihoterapiju (EAP) i Evropsko udruženje za geštalt terapiju (EAGT). Takođe je kompatibilan i sa programima koje nudi EAPTI-SEB – Diploma i Master u geštalt psihoterapiji koji vode ka sticanju viših stepena obrazovanja i dobijanja psihoterapijske licence od strane relevantnih tela.

Pregled programa (moduli):

  1.  ISTORIJAT I KORENI GEŠTALT TERAPIJE

  2.  TEORIJA GEŠTALT TERAPIJE

  3.  LJUDSKI ORGANIZAM I SREDINA

  4.  TEHNIKE GEŠTALT TERAPIJE 1

  5.  DIJAGNOZA

  6.  PRINCIPI I PRIMENA ETIKE

  7.  PSIHOPATOLOGIJA IZ GEŠTALT RELACIONE PERSPEKTIVE

  8.  RAZLIČITI PSIHOTERAPIJSKI PRISTUPI

Opšti pedagoški postupci:

Ovaj program izvodi se različitim metodama nastave i učenja. Osnovna ideja je da studenti uče iz sopstvenog iskustva kroz aktivno učešće. Nastavni plan se izvodi kroz sledeće metode: predavanja, prezentacije, diskusije, igranje uloga, radionice, aktivan rad (uključujući ličnu terapiju) u ulozi studenta-klijenta u malim grupama, demonstracije, seminari itd. Studenti se podstiču da razvijaju refleksivno i kritičko mišljenje, kreativnost, sposobnost sinteze i analize i da se aktivno uključuju i učestvuju.

Procena:

EAGTI-SEB smatra da je veoma važno da svaki student ima mogućnost da pokaže svoje znanje i ono što je iskustveno naučio. Da bi različiti stilovi, sposobnosti i oblasti budućeg razvoja studenata mogli da dođu do izražaja, koriste se različite metode koje uključuju seminarske radove, prezentacije i odgovaranje na pitanja u vezi sa njima.

Ukupan broj ECTS bodova za završen program:

49 ECTS

bottom of page