top of page

Sertifikat za geštalt pristup u radu sa parovima

Opšte informacije:

Postdiplomski sertifikat za Geštalt pristup u radu sa parovima specijalizovani je program koji nudi učenje, znanje i veštine primene osnovnih principa geštalt terapije u radu sa parovima.

Suočavanje sa sve većim brojem parova koji traže psihoterapijsku pomoć ukazalo je na potrebu za specijalizovanim kursom koji bi osnažio terapeute za partnersku terapiju. Rad na partnerskim odnosima se, takođe, prelama kroz sve vidove terapije: individualne i grupne. Razumevanje dinamike para i upoznavanje sa metodom i tehnikama u radu sa parom, svakako osnažuje ulogu terapeuta u terapijskom odnosu.

 

Geštalt terapija sa svojim oslanjanjem na teoriju polja, dijaloški odnos i fenomenološki metod istraživanja omogućava terapeutu da uz istraživanje i uvažavanje nesvesnih i kompleksnih dinamika para, uđe i obuhvati bogato, zamršeno klupko internalizovanih modela, osećanja, strahova, zbunjenosti, ali i čežnje, snova i nadanja.

 

Program se sastoji od teorijskog okvira i iskustvenog rada u cilju usvajanja geštalt pristupa u radu sa parom i realizuje se kroz 7 modula (3 semestra). Cilj programa je da podrži terapeute u razvoju terapeutskih veština, samopouzdanja i komptetentnosti za neposredno praktikovanje rada sa parovima.

Pregled programa (moduli):

 1. OSNOVNI PRINCIPI GEŠTALT TERAPIJE U RADU SA PAROM

 2. VEZANOST (ATTACHMENT), NEZAVRŠENI POSLOVI I KRIZE U PARU

 3. TEORIJSKI MODELI I INTERVENCIJE U RADU SA PAROM

 4. TERAPEUT U RADU SA PAROM I ETIČKE DILEME

 5. INTIMNOST, SEKSUALNOST, MOĆ

 6. POLJE I KONSTELACIJSKI PRISTUP U RADU SA PAROM

 7. INTEGRACIJA I ZAVRŠAVANJE – STUDIJA SLUČAJA

Očekuje se da kroz ovaj program terapeuti razviju sledeće veštine:

 • Dijagnostiku para i pravljenje ugovora

 • Prepoznavanje blokiranih i skrivenih dinamika

 • Facilitiranje komunikacije

 • Rad sa seksualnim i rodnim problemima

 • Rad sa konfliktima i rešavanje konflikata

 • Razumevanje procesa vezanosti i razvojnih istorija

Opšti pedagoški postupci:

Ovaj program se izvodi različitim metodama nastave i učenja. Osnovna ideja je da polaznici programa uče iz sopstvenog iskustva kroz aktivno učešće. Nastavni plan se izvodi kroz sledeće metode: predavanja, prezentacije, diskusije, igranje uloga, radionice, demonstracije, aktivan rad u malim grupama i primenu stečenih znanja i veština u radu sa parom. Podsticaće se kreativnost, aktivno uključivanje/učešće, refleksivno i kritičko razmišljanje, sposobnosti sinteze i analize.

Procena:

EAGTI-SEB smatra da je veoma važno da svaki polaznik ima mogućnost da pokaže svoje znanje i ono što je iskustveno naučio. Da bi različiti stilovi, sposobnosti i oblasti budućeg razvoja polaznika mogli da dođu do izražaja, koriste se različite metode koje uključuju pisane zadatke i fidbekove trenera na njih. Završni ispit zasnovan je na studiji slučaja i prezentovanju praktičnog rada sa parom, kao i odgovaranje na pitanja inspirisana studentovim pisanim zadacima i prezentacijama.

Ukupan broj ECTS bodova za završen program:

30 ECTS

bottom of page